Solid Edge

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej komplekso­wym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowa­nych danych, niezależnie od tego, z jakiego systemu pochodzą.

Z najlepszymi możliwościami modelowania części i złożeń, generowania dokumentacji płaskiej, przyjaznym dla użyt­kownika zarządzaniem danymi projektu oraz wbudowa­nymi narzędziami do analizy metodą elementów skoń­czonych, Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosną­cej złożoności opracowywania produktów.

Technologia synchroniczna do szybkiego/elastycznego modelowania

Solid Edge wykorzystuje technologię synchroniczną, by umożliwić projektantom systematyczne i powtarzalne tworzenie rewolucyjnych projektów. Technologia synchroniczna będąca integralną częścią programu Solid Edge łączy szybkość i elastyczność modelowania bezpośredniego z precyzyjną kontrolą projektowania parametrycznego. Konstruktorzy mogą przyspieszyć powstawanie modelu bez angażowa­nia się we wcześniejsze planowanie projektu. Mogą też szybciej wprowa­dzać zmiany dzięki usunięciu etapu regeneracji modelu, zwiększając jed­nocześnie ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych 2D i 3D. Ta unikatowa technologia programu Solid Edge pozwala na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, lepszą obsługę potrzeb klien­tów i redukcję kosztów projektowych.

Lepsze ponowne wykorzystanie oraz przejście z 2D na 3D

Poza samą zdolnością usprawnienia ponownego wykorzystania projek­tów, Solid Edge upraszcza również proces przejścia z 2D na 3D i z pow­rotem do 2D. Rysunki części 2D mogą być wykorzystane do odtworzenia projektów w 3D, które automatycznie odziedziczą wymiary produkcyjne 2D. Co więcej, rysunki złożeń mogą być wykorzystane do zapewnienia, że wszystkie elementy kompletnego produktu są na właściwym miejscu. Dzięki technologii synchronicznej modele zaprojektowane w innych systemach CAD mogą być edytowane tak, jakby były zaprojektowane w Solid Edge. Można być pewnym, że przejście na Solid Edge będzie szybkie i nie będzie wymagało wielu szkoleń i wydatków.

Kompleksowe prototypy cyfrowe

Solid Edge zapewnia środowisko pro­jektowania, które można wykorzystać do tworzenia kompletnych cyfrowych prototypów 3D i optymalizacji projek­tów przed fazą produkcji. Można projektować złożenia z kompo­nentami obrobionymi, odlewanymi lub elementami stylizowanymi i wykorzystywać aplikacje specyficzne dla danych procesów, aby uprościć projektowanie konstrukcji ramowych, ru­rowych, wiązek przewodów, kon­strukcji spawanych oraz oprzyrządowania form. Możliwe jest użycie prototypowania cyfrowego, aby pokazać w jaki sposób produkty będą funkcjonowały w rzeczywistości dzięki rozstrzelonym widokom, foto­realistycznym wizualizacjom oraz ani­macjom. Solid Edge zapewnia wszyst­kie narzędzia by sprostać Twoim potrzebom w zakresie prototypowania. Dzięki dokładniejszym prototypom cyfrowym, możesz osiągnąć wyższy poziom jakości produktu i określić precyzyjnie jego koszty.

 

Zaawansowane modelowanie ele­mentów z blach

Solid Edge jest uznanym liderem w modelowaniu elementów blaszanych. Można go wykorzystać do mode­lowania giętych, walcowanych, tłoczonych lub formowanych kompo­nentów z zagięciami, otworami, podcięciami i opcjami naroża. Można oceniać poprawność projektów pod kątem możliwości produkcyjnych oraz tworzyć/wysyłać rozwinięcie arkusza bezpośrednio z Solid Edge na produkcję w forma­cie DXF. Możliwe jest również dokumentowanie operacji gięcia na asocjatywnych rysunkach i wprowadzanie blaszanych części na rynek szybciej z Solid Edge niż wykorzystując tradycyjne metody projektowania.

 

 

 

 

Zoptymalizowany pod kątem bardzo dużych złożeń

Wydajne narzędzia do zarządzania widokiem, takie jak konfiguracje i strefy w Solid Edge, pomagają skupić się na ważnych elementach i zadaniach; jest to szcze­gólnie przydatne w przypadku projekto­wania współbieżnego. Dzięki trybowi wykorzystującemu stan odciążony dla nieaktywnych elementów, który uwal­nia pamięć operacyjną od nieużywa­nych danych, znacząco wzrasta produk­tywność modelowania. Wparcie dla komputerów 64-bitowych pozwala otwierać i pracować z największymi pro­jektami bardziej efektywnie. Solid Edge pozwala tworzyć i zarządzać złożeniami , które zawierają od kilku do ponad 100 tysięcy części.

Dokumentacja techniczna 2D spraw­dzająca się w produkcji

Produkty wysokiej jakości produktów zaczynają się od wysokiej jakości dokumentacji. Solid Edge stanowi najlepszy wybór, jeśli chodzi o tworzenie dokumentacji płaskiej z modeli 3D. Możena automa­tycznie wygenerować szeroką gamę widoków: standardowy, pomocniczy, przekrój, szczegół, przerwanie i izo­metryczny. Detalowanie jest szybkie gdyż Solid Edge wspiera pobieranie wymiarów i automatyczne generowanie listy części z odnośnikami. Rysunki są zawsze aktualizowane, a konstruktor dostaje powiadomienia o zmianach. Solid Edge udostępnia symbole według standar­dów branżowych, by przyśpieszyć two­rzenie rysunków koncepcyjnych i sche­matów. Dokładna, automatycznie aktualizowana dokumentacja pozwala na produkcję bez zbędnych przestojów.

 

Zintegrowana analiza projektu

Symulacja funkcjonowania produktu wymaga czegoś więcej niż wykonania analizy metodą elementów skończo­nych (MES). Konstruktorzy potrzebują odpowiednich narzędzi do tworzenia części z wykorzystaniem standardowych reguł inżynierskich; potrzebują również sposobu na rozwiązanie problemów związanych z dopasowaniem i pozycją przed rozpoczęciem projektowania. Solid Edge zawiera inteligentne komendy, które pozwalają zamodelo­wać standardowe komponenty, takie jak wały, belki i krzywki, dzięki wykorzystaniu wbudowanych reguł. Solid Edge pozwala również uprościć i rozwiązać zaawansowane dopasowanie i umiejscowienie elementów przy użyciu dia­gramów 2D dzięki możliwościom narzę­dzia Szukanie Wyniku. Po optymalizacji można przeanalizować kolizje i symulację ruchu, upewniając się w ten sposób, że produkt będzie poprawnie funkcjono­wał, zanim jeszcze rozpocznie się jego produkcja.

Solid Edge posiada wbudowane rozwią­zania do symulacji MES (metoda ele­mentów skończonych), które pomagają analizować części i złożenia. Uproszcze­nie modelu
można wykorzystać do szyb­szego osiągnięcia wyników, zaś techno­logia
synchroniczna pozwala szybciej oczyścić projekty. W przypadku potrzeby
bardziej zaawansowanego narzędzia do symulacji, powiązane z Solid Edge
oprogramowa­nie Femap™ firmy Siemens PLM Software jest idealne dla
inżynierów wielu dyscyplin lub analityków umożli­wiając rozwiązywanie kompletnych
sys­temów. Te skalowalne narzędzia pomogą zredukować czas i koszt potrzebny
na zbudowanie i sprawdzenie drogich fizycznych prototypów.

 

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Solid Edge oferuje pełen zestaw narzę­dzi pozwalających konstruktorom na opracowywanie, edycję, dystrybucję i zgłębianie alternatywnych projektów. Można skorzystać z aplikacji XpresRe­view do tworzenia kompaktowych paczek projektu na potrzeby recenzo­wania zawierających wymagane doku­menty, arkusze kalkulacyjne, rysunki 2D oraz modele 3D. Dzięki wykorzystaniu formatu do przeglądania danych JT™ paczki do recenzowania zawierające dane Solid Edge mają małą wagę i mogą być z łatwością wysłane emailem do klientów i dostawców. Solid Edge zapewnia różnorakie narzędzia umożli­wiające współdzielenie i wymianę alter­natywnych projektów w ramach łańcu­cha dostaw.

Przejrzystość projektowania i zarządzanie danymi projektu

Jednym z najważniejszych aspektów każdego procesu projektowania jest możliwość zarządzania danymi w takcie całego cyklu rozwoju produktu. Solid Edge oferuje przejrzyste i zintegrowane funkcjonalności zarządzania danymi, tak aby sprostać oczekiwaniom wszyst­kich klientów. Dzięki wykorzystaniu Microsoft SharePoint oprogramowanie Solid Edge Insight™ zapewnia funkcjo­nalność wyszukiwania, przechowywania oraz podstawowego przepływu infor­macji workflow dla małych grup projektowych. Użytkownicy Solid Edge mogą również stosować oprogramowa­nie Teamcenter® Rapid Start, wstępnie skonfigurowane, łatwe do wdrożenia i stosowania rozwiązanie do zarządzania danymi i ułatwiania współpracy pomię­dzy różnymi działami, oddziałami firmy i systemami CAD. Co więcej, Teamcenter® jest dostępny również w konfiguracji dla firm wymagających pełnego rozwiązania PLM, które będzie można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki skalo­walnemu narzędziu do zarządzania danymi, istnieje możliwość zarządzania danymi, które będą się rozrastać wraz z rozwojem firmy.

 

 

 

 

 

PLM z Velocity Series

Solid Edge jest kluczowym komponen­tem pakietu Velocity Series. Mając na celu umożliwienie klientom osiągnięcia maksymalnej produktywności, pakiet ten oferuje wszechstronny zestaw modułowych a jednak zintegrowanych rozwiązań, które wykorzystują najlepsze branżowe praktyki, tak aby zapewnić znaczące udogodnienia we wdrażaniu i użytkowaniu oprogramowania. Pakiet Velocity Series zawiera:

Solid Edge – zaawansowany zestaw oprogramowania 3D CAD, które upraszcza opracowywanie produktu ułatwiając podniesienie produktywności

Femap – wysoce wydajny system do symulacji, który znacząco redukuje etap fizycznych testów, przyspieszając wprowadzanie produktów na rynek

CAM Express – elastyczne rozwiązanie do programowania NC, które poprawia produktywność obróbki

Teamcenter Rapid Start – łatwy do wdrożenia system do zarządzania danymi oparty na współpracy, który przyspiesza pracę nad projektem

 

Podsumowanie wartości Solid Edge

Myśląc o projektowaniu 3D, Solid Edge jest najlepszym wyborem: przyspiesza projektowanie, pozwala szybciej wprowadzać produkty na rynek, przyspiesza wykonywanie zmian inżynierskich ECO, a także maksymali­zuje ponowne wykorzystanie zaimpor­towanych danych 2D i 3D. Solid Edge wyróżnia się możliwością doskonałego modelowania części i złożeń, tworzenia dokumentacji technicznej, przejrzystym zarządzaniem danymi i wbudowaną funkcjonalnością analiz MES. Te atry­buty sprawiają, że projektowanie z Solid Edge jest najszybsze i najbardziej ela­styczne, a odpowiadanie na wyzwania związane z rozwojem produktu w złożo­nej globalnej gospodarce staje się łatwiejsze

Nowości Solid Edge® ST10

Przyspieszenie tworzenia modeli 3D

 • Modelowanie generatywne służące do optymalizacji topologii geometrii
 • Projektowanie konwergentne umożliwiające bezproblemową pracę z obiektami B-Reb oraz plikami STL
 • Szkice 3D dla bardziej efektywnego i dającego jeszcze większe możliwości modelowania 3D
 • Większa wydajność i jakość pracy w ogromnych złożeniach
 • Rewelacyjne narzędzia do budowy elementów blaszanych na podstawie bryły
 • Rozbudowane pomiary w 3D
 • Tworzenie rozwinięć elementów przetłoczonych z dowolnego modelu 3D
 • Nowe inteligentne metody powielania obiektów wzorem
 • Tworzenie elementów elastycznych o stałej długości
 • Rozbudowane narzędzia do efektywniejszej budowy elementów ramowych oparte o intuicyjną wizualizację
 • Tworzenie niesamowicie realistycznych wizualizacji produktów, wykorzystując rewelacyjne narzędzie KeyShot, zarówno w środowisku pojedynczych części jak i złożeń

 

Ułatwienie zarządzania danymi

 • Narzędzia ułatwiające szybkie, kompleksowe i intuicyjne zarządzanie danymi
 • Rozbudowane możliwości obiegu informacji (workflow) w celu uproszczenia wykonywania zadań
 • Rozszerzenie możliwości importu danych
 • Ułatwienie śledzenia aktualności powiązanych komponentów wraz z ich aktualizacją
 • Wsparcie dla uproszczonych wersji złożeń w integracji z Teamcenter

Zwiększenie możliwości poprzez dodanie nowych aplikacji

 • Mobilny dostęp do standardów oraz katalogów części
 • Szeroki wachlarz narzędzi do wykonywania analiz numerycznych
 • Automatyczne tworzenie plików wyjściowych do drukowania 3D
 • Rozszerzenie możliwości wspomagania wytwarzania – CAMWorks
 • Współpraca bazująca na chmurze – GrabCAD & Kenesto

Niesamowity interfejs użytkownika

 • Łatwiejszy dostęp do ustawień startowych
 • Rozbudowany system pomocy i samouczki
 • Rozwinięty program współpracy użytkowników

Projektowanie na nowym poziomie

Nowe narzędzia do projektowania i współpracy oferują lepsze sposoby tworzenia i dokumentowania złożeń, części stylizowanych i komponentów blaszanych. W połączeniu z innowacyjną technologią synchroniczną Solid Edge pozwala przejść na nowy poziom projektowania.